สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 9. 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
          
01 โครงสร้าง
          02 ข้อมูลผู้บริหาร
          03 อำนาจหน้าที่
          04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          05 ข้อมูลการติดต่อ
          06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
          07 ข่าวประชาสัมพันธ์
          08 Q&A
          09 Social network

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 9. 2 การบริหารงานการดำเนิน
          10 แผนดำเนินงานประจำปี
          11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
          13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
          14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
          16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
          17 E-Service

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
          20 รายงาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคล
          25 นโยบายการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคล
          26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี
          37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
          39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        
  40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

*ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ