สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
 
คณะผู้บริหาร
นายพงษ์พินิจ สนิทชน
นายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน
042-200812
นายวิปักษ์ ไชยรา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน
087-8584631
นายอร่าม โพธิ์ชัยยา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน
096-8200950
นายรส วิลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน
096-0702167
นายเชิง กุศณรงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน
095-9469438
หัวหน้าส่วนราชการ
นายวันไชย ศิริมา
ปลัดเทศบาล
092-9498791
นายคัชธา โถชารี
รองปลัดเทศบาล
089-9898847
นายธนธรณ์ เต็มตาวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
083-4659090
นายทรงสิทธิ์ ประสานศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-654-8381
นายธนชัย ธนสีลังกูร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
 
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ