สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง”

ศักยภาพในการพัฒนาตำบล เทศบาลตำบลกงพานพันดอน  มีศักยภาพในการพัฒนาดังนี้
        - จุดแข็ง เทศบาลตำบลกงพานพันดอน  มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถ มีความที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตน ให้บรรลุเป้าหมายของตนเองที่ได้กำหนดไว้
        - จุดอ่อน เทศบาลตำบลกงพานพันดอน มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมาก ไม่สามารถพัฒนาตำบลคลอบคลุม ครบถ้วน ทั้งตำบลได้ ต้องรอรับการสนับสนุนงบจากส่วนกลางหรืองบอื่น เพื่อให้ได้งบประมาณมาพัฒนาตำบลเพิ่มเติมจากเดิม
        - โอกาส มีพื้นที่กว้างเหมาะกับการทำการเกษตรและมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรหลายเส้นทาง
        - อุปสรรค เทศบาลตำบลกงพานพันดอนประสบภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้ง อัคคีภัย และวาตภัย ซึ่งส่งผลกระทบและเกิดปัญหาในด้านคมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น
 
ภารกิจ
ภารกิจหลักที่ 1 ก่อสร้างและพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจท้องถิ่น
ภารกิจหลักที่ 2 ปรับปรุงระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจหลักที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ภารกิจหลักที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภารกิจหลักที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภารกิจหลักที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
ด้านเศรษฐกิจ            1. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้านสังคม                  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ปลูกฝัง และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความ ตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม     
                                 3. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
                                 4. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้ง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                       5. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
ด้านวัฒนธรรม          6. ดำเนินการพัฒนาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอัน ดีของท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม          7. ดำเนินการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตลอดจนกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
ด้านการเมือง          8. ดำเนินการในรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ด้านองค์กร          9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
 
วัตถุประสงค์
     -เพื่อสร้างตำบลพันดอน ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่ายั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลแห่งวิถีไทยและโลกาภิวัตน์
     -เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้ทุกคนได้รับโอกาสการศึกษา  การบริการสังคม  การประกอบอาชีพการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะการประกอบอาชีพอย่างทั่วหน้าและเท่าเทียมกัน
     -เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการที่ดีในการบริหารราชการเทศบาลตำบลกงพานพันดอน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
     -เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     -เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ