สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประวัติการจัดตั้ง เทศบาลตำบลกงพานพันดอน 

  เดิมก่อนนั้น เทศบาลตำบลกงพานพันดอนได้รับการจัดตั้งจากสภาตำบลพันดอน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพันดอน โดยอาศัยมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพันดอนได้ดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ได้รับการประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539 จนถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลพันดอน จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงและจัดตั้งครั้งใหม่ ตามการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพิจารณาตามสภาพความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้นๆ โดยเป็นไปตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่12) พ.ศ. 2546 จึงจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลกงพานพันดอนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพันดอน อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกงพานพันดอนและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ประกาศ ณ วันที่29 พฤษภาคม 2551 ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนในตำบล เนื่องจากเกิดขึ้นจาก ความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนเป็นความต้องการของประชาชนโดยแท้จริงในการพัฒนาท้องถิ่น บ้านเกิดของตนเอง 
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ