สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
o26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

     

o26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

     

o25. แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลกงพานพันดอน (พ.ศ. 2564 - 2566)

     

o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     

คำสั่งเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ว่าง

      

คำสั่งเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกงพานพันดอน

      

คำสั่งเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

      

คำสั่งเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

      

12 3
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ