สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 และข้อสเนอแนะปัญหาอุปสรรค

     

o20.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     

o19. รายงานผลกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563

      

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ พ.ศ.2564 (รอบแรก)

      

รายงานรายจายจริง2563

      

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

      

 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ