สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

     

2.คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     

3.คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

     

4.คู่มือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

     

คู่มือปฏิบัติงาน งานพัสดุและทรัพย์สิน

      

คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกงพานพันดอน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

      

คู่มือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      

คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง

      

 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ