สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2560

     

พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.2558

     

พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

     

พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

     

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

     

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

     

พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

     

พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457

     

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535

     

12 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ