สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02

     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ผ.01

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่่มเติม)( พ.ศ. 2561 - 2565)

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

      

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

      

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน

      

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสสับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน

      

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน

      

 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ