สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566

      

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

      

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2562

      

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลกงพานพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

      

หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ ฯ พ.ศ.2562.pdf

      

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

      

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลกงพานพันดอน

      

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563

      

12
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ