สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565

     

รายงานผลการนำแผนปฏิบัติารป้องันารทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

      

รานงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรีต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

      

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

      

ภาพประกอบแผนป้องกันการทุจริต

      

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      

ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลกงพานพันดอน ต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      

12 3
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ