สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจอาษาพัฒนาความสะอาด หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ตามโครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย(ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านผือ หมู่ที่ 6 (ถนนทรายทอง 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านพันดอน ม.7 (บ้านนายสุดใจ ชุมแวงวาปี-สามแยกดอนแคน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านพันดอน หมู่ที่ 20 (บ้านแม่สุบิน โภคาพานิชย์-บ้านแม่พิกุล กัณหาศิล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านกงพาน หมู่ที่ 8 (ซอยกงพานพัฒนา 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ