สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
 • โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารงานเชิงบูรณาการ
 • โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน
 • โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลกงพานพันดอน
 • โครงการฝึกอบรมความรู้และฝึกทักษะการว่ายน้ำเอาตัวรอดและการช่วยชีวิต
 • แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบัยที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
 • โครงการต่อต้านทุจริต
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน ... new

อ่านต่อ... 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ควบคุมกิจกา... new

อ่านต่อ... 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง การติดตั้งบ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาต ...

อ่านต่อ... 
 
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลกงพานพันดอน 13 กรกฎาคม 2565
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลกงพานพันดอน 13 ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2565
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2565 ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 12 เมษายน 2565
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 12 เมษายน 2565 ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 3912 อุดรธานี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกรเช้าไฟฟ้าส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-2174 อุดรธานี จำนวน 16 รายการ งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
  .......................

  042-200812 ต่อ 5
  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  ita
  ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
  สายด่วน1111
  จัดซื้อ - จัดจ้าง
  สมาคมสันนิบาล
  facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
  ข่าวสารตลาดแรงงาน
  กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  otop
  อุดรธานี
  บางกอกไอเดีย
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ร้องทุกข์
  สสส
  ททท
  ไทยรัฐ
  กรมการค้าภายใน
  กระทรวงมหาดไทย
  เดลินิวส์
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ